Espazos naturais de Galicia
Descarga de datos
WMS
Acceso ao servizo WMS
Acceso ao servizo REST
Descrición

Servizo que permite a visualización da información dos Espazos Naturais Protexidos composta por: Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Protección para as Aves, Zonas Especiais de Conservación e Zonificación do Plan Director RN2000), Rede Galega de Espazos Protexidos (Parques Nacionais e Naturais, Humidais Protexidos, Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, Monumentos Naturais, Paisaxes Protexidas e Zonificación PORN-PN Fragas do Eume), Outros Espazos Protexidos (Espazos Privados de Interese Natura e  Espazos Naturais de Interese Local) e Reservas da Biosfera.

Capacidades: http://ideg.xunta.es/servizos/services/LugaresProtexidos/EspazosNaturaisConservacion/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Información xeral
Achéganos a túa opinión