Sistema de indicadores da administración dixital - relacións coa cidadanía 2021
Descarga de datos
ODS
Cadro de mando de relacións coa cidadanía 2021
Descrición
O Sistema de indicadores da administración dixital (creado pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia) mide a evolución e o impacto do desenvolvemento dixital do sector público autonómico galego.
 
Este sistema está constituído polos indicadores do funcionamento da propia Administración, a partir da información dispoñible nos sistemas e nas aplicacións que lle dan soporte á actividade dixital desta.
 
O ficheiro en formato .ODS que poderá descargar nesta páxina contén datos
  • da sede electrónica (número de presentacións, número de accesoa á Carpeta cidadá e número de persoas interesadas con presentación na sede electrónica)
  • do Sistema Único de Rexistro (anotacións, entradas, porcentaxe de entradas electrónicas e número de persoas no sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal)
  • o número de notificacións electrónicas e de persoas distintas con notificacións electrónicas e número de usuarios con Chave365
Información xeral
Categorías:
Achéganos a túa opinión