Outras iniciativas

No contexto do seu compromiso coa reutilización da información do sector público, a Xunta de Galicia mantén outras iniciativas de apertura dos datos complementarias ao portal Abert@s. Trátase de iniciativas centradas en ámbitos moi específicos: os datos do "Sistema de indicadores da administración dixital" e do "Sistema de indicadores da administración forestal"; os da divulgación de datos sobre a incidencia da COVID-19, o da dixitalización de fondos bibliográficos no caso de Galiciana, a Biblioteca Dixital de Galicia, e o da información xeográfica no caso do de Mapas de Galicia.

Sistema de indicadores da administración dixital

Sistema de indicadores da administración dixital

O Sistema de indicadores da administración dixital (creado pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicianova venta) mide a evolución e o impacto do desenvolvemento dixital do sector público autonómico galego.

Este sistema está constituído polos indicadores do funcionamento da propia Administración, a partir da información dispoñible nos sistemas e nas aplicacións que lle dan soporte á actividade dixital desta e nel poden consultarse os cadros de mando de ofrecen datos sobre:

 • A sede electrónica (número de presentacións, número de accesoa á Carpeta cidadá e número de persoas interesadas con presentación na sede electrónica)
 • O Sistema Único de Rexistro (anotacións, entradas, porcentaxe de entradas electrónicas e número de persoas no sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal)
 • O número de notificacións electrónicas e de persoas distintas con notificacións electrónicas e número de usuarios con Chave365
 • As consultas realizadas a servizos de interoperabilidade a través de pasaXe!, diferenciados en canto a servizos concretos da Administración xeral do Estado, da Administración pública galega e dos doutras comunidades autónomas.

Ir aos datos do Sistema de indicadores da administración dixital

Sistema de indicadores da administración forestal

Sistema de indicadores da administración dixital

O sistema de indicadores da administración forestal (creado en aplicación do artigo 103 da Lei 7/2012 , de 28 de xuño de montes de Galicia) proporciona as series históricas de datos estatísticos do sector forestal, necesarios para avaliar a evolución dos sectores de produción, servizos e transformación, tanto públicos como privados , que definen a actividade do monte en Galicia.

Este sistema está definido por diferentes ámbitos e indicadores provenientes das fontes oficiais (autorizacións, comunicacións, notificacións e rexistros administrativos) dos que dispoñe a propia Administración forestal e nel poden consultarse os cadros de mando de ofrecen datos sobre:

 • A estrutura da propiedade forestal
 • As empresas do sector forestal
 • A inversión pública forestal
 • A loita biolóxica
 • Os materiais forestais de reprodución
 • Os montes de xestión pública
 • A ordenación forestal
 • A produción forestal

Ir aos datos do Sistema de indicadores da administración forestal

Datos Coronavirus

Datos Coronavirus

Punto de acceso aos datos sobre a evolución en Galicia da pandemia da COVID-19, con visualización en forma de gráficos, posibilidade de mostrar a información para toda Galicia ou filtrada por área sanitaria e posibilidade de descargar todos os datos en formato CSV:

 • Pacientes con infección activa, hospitalizados, en coidados intensivos, curados, falecidos, contaxiados, novos casos nas últimas 24 horas, número de probas PCR, de probas de antíxenos e doutras probas realizadas.
 • Evolución do número de persoas con infección activa, curadas e falecidas. 
 • Evolución do número de persoas diagnosticadas a través de PDIA e Autotest.
 • Porcentaxe de persoas infectadas por xénero. 
 • Porcentaxe de persoas falecidas por idade. 
 • Porcentaxe de infeccións por test PCR realizados. 
 • Distribución de datos (persoas hospitalizadas e en coidados intensivos) por hospital.
 • Novos casos nos últimos 7 e 14 días por concellos. 
 • Restricións por concellos. 

Ir á sección de datos do portal web de Coronavirus do Servizo Galego de Saúde.

Galiciana

Galiciana

A Biblioteca Dixital de Galicia ou Galiciana é un proxecto ten como obxectivo a dixitalización dos fondos bibliográficos máis relevantes para Galicia. A súa finalidade é lograr a máxima visibilidade dos recursos dixitais integrados nela e a interoperabilidade cos principais proxectos de dixitalización existentes hoxe en día (Hispana e Europeana).

No seu portal web dispón dun espazo de datos abertos no que é posible facer diferentes consultas:

 • Punto de acceso SPARQL (acrónimo de Protocolo Simple e Linguaxe de Consulta de RDF), que permite realizar consultas avanzadas sobre os fondos. Pódese obter información en diferente formatos: HTML, XML, JSON, JSON-LD, Notation 3/ TURTLE, CSV e TSV.
 • Lista de encabezamentos de materias en galego, publicada en formato SKOS.
 • Biblioteca Dixital de Galicia, segundo o Europeana Data Model.
 • Buscadores para materias e obxectos dixitais, que permiten localizar recursos mediante buscas por texto.
 • Unha área de estatísticas con información sobre o contido da colección.

Ir á sección de datos abertos de Galiciana.

Mapas de Galicia

Mapas de Galicia

O portal web de información xeográfica de Galicia dá acceso á información contida na Infraestrutura de Datos Espacias de Galicia (IDEG), que integra todos os datos xeográficos e os servizos interoperables de información xeográfica proporcionados polos distintos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico.

No portal mantense un catálogo de máis de 60 servizos dos seguintes tipos:

 • Servizos de localización: permiten a busca de conxuntos de datos xeográficos e servizos relacionados SCZA, partindo do contido dos metadatos correspondentes.
 • Servizos de visualización: permiten amosar e navegar polos mapas, achegarse ou afastarse, moverse, superpoñer os datos xeográficos, mostrar signos convencionais etc.
 • Servizos de descarga: permiten xerar copias de datos xeográficos ou partes deles e acceder directamente ao seu contido para construír servizos de valor engadido.
 • Servizos de transformación: permiten transformar os datos xeográficos para acadar a súa interoperabilidade.

Ir ao directorio de servizos de Mapas de Galicia.