Estatística tributaria autonómica 2006
Descarga de datos
PDF (346 Kb)
Resumos numéricos agrupados en táboas e gráficos
Descrición

A estatística tributaria autonómica é unha operación estatística de carácter oficial e periodicidade anual, que ten como obxectivo recompilar, sintetizar e difundir os aspectos máis importantes que caracterizan os ingresos de natureza tributaria da comunidade autónoma.

A información recollida nesta publicación estrutúrase en catro bloques:

  • Recadación tributaria líquida da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos
  • Dereitos recoñecidos netos dos recursos tributarios da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos
  • Indicadores de recadación do exercicio corrente e de anteriores
  • Rendemento atribuído á Comunidade Autónoma de Galicia polos tributos cedidos xestionados polo Estado

En canto á presentación dos datos, ofrécense tanto resumos numéricos agrupados en táboas como representacións gráficas que facilitan a interpretación dos resultados.

Información xeral
Achéganos a túa opinión