Estatística forestal
Descarga de datos
2018
PDF
2018
Descrición
 • Estrutura da propiedade forestal   
  • Táboa 1. Número e superficie segundo o tipo de montes públicos, 2018
  • Táboa 2. Número e superficie dos montes veciñais en man común, 2018
  • Táboa 3. Número de CMVMC e comuneiros, 2018
  • Táboa 4. CMVMC segundo a súa situación administrativa , en 2018
  • Táboa 5. Ingresos e investimentos medios das CMVMC, 2015-2017
  • Táboa 6. Mancomunidades rexistradas en Galicia, 2018
  • Táboa 7. Número e superficie dos montes de varas , 2018
  • Táboa 8. Rexistro de sociedades de fomento forestal, 2018
 • Ordenación e xestión forestal
  • Táboa 9. Montes de xestión pública, 2018
  • Táboa 10. Montes de xestión pública baixo consorcio ou convenio, 2018
  • Táboa 11. Detalle dos montes de xestión pública baixo consorcio ou convenio, 2018
  • Táboa 12. Número e superficie de montes en xestión pública con certificación forestal, 2018
  • Táboa 13. Número de montes con instrumentos de ordenación forestal: proxectos de ordenación (PO), 2018
  • Táboa 14. Superficie dos montes con instrumentos de ordenación forestal: proxectos de ordenación (PO), 2018
  • Táboa 15. Montes con instrumentos de xestión forestal: documentos simples de xestión (DSX), 2018
 • Repoboacións forestais   
  • Táboa 16. Unidades de admisión: coníferas segundo a especie e provincia, 2018
  • Táboa 17. Unidades de admisión: frondosas segundo a especie e provincia, 2018
  • Táboa 18. Evolución das existencias de semente de coníferas, 2008-2018
  • Táboa 19. Existencias de semente de coníferas - frondosas, 2018
  • Táboa 20. Produción de planta en campos de plantas nai: castiñeiro híbrido, 2018
  • Táboa 21. Superficie repoboada en proxectos de investimento público por distrito, 2018
  • Táboa 22. Expedientes sancionadores en materia de repoboacións forestais e novas plantacións, 2016-2018
  • Táboa 23. Apercibimentos en materia de repoboacións forestais e novas plantacións, 2016-2018
 • Tratamentos silvícolas   
  • Táboa 24. Superficie (ha) de tratamentos silvícolas en proxectos de investimento público, 2018
 • Loita biolóxica 
  • Táboa 25. Loita biolóxica: castiñeiro
  • Táboa 26. Loita biolóxica: piñeiro, superficie tratada (ha) 2010-2018
  • Táboa 27. Loita biolóxica: eucalipto - número de bolsas con ootecas parasitadas que foron colocadas, 2008-2018
 • Producións forestais   
  • Táboa 28. Declaracións e solicitudes de aproveitamento en montes ou terreos de xestión privada por distrito e tipo, 2018
  • Táboa 29. Forma de presentación das declaracións e solicitudes de aproveitamento en montes ou terreos de xestión privada por distrito, 2018
  • Táboa 30. Solicitudes de aproveitamento en montes ou terreos de xestión privada segundo o distrito e afectación, 2018
  • Táboa 31. Volume (m³) de aproveitamento declarado e solicitado en montes ou terreos en xestión privada segundo o distrito e especies, 2018
  • Táboa 32. Volume (m³) de aproveitamento en montes de xestión pública distrito e especies, 2018
  • Táboa 33. Volume (m³) de aproveitamento total (xestión pública e xestión privada) segundo o distrito e especies, 2018
  • Táboa 34. Nº de montes e superficie que regulan os aproveitamentos de pastos en monte, 2018
  • Táboa 35. Nº de montes e superficie que prohiben os aproveitamentos de pastos en monte, 2018
  • Táboa 36. Comunicacións de acoutamento para aproveitamento micolóxico en montes ou terreos forestais de xestión privada, 2018
 • Empresas do sector forestal   
  • Táboa 37. Empresas provedoras de material forestal de reprodución por provincia, 2018
  • Táboa 38. Empresas de servizos forestais por provincia, 2018
  • Táboa 39. Empresas de aproveitamento e transformación da madeira por provincia, 2018
    
Información xeral
Tamén che poderían interesar...

...outros conxuntos de datos de Economía, empresa e emprego

Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: