Preguntas máis frecuentes
Poden solicitarse datos actualmente non ofrecidos no catálogo?

Si, mediante o correspondente formulario na sección “Ideas”.

Podo propoñer unha idea para o desenvolvemento dunha aplicación?

Si, mediante o correspondente formulario na sección “Ideas”.

Por que se ofrecen diferentes formatos dun mesmo conxunto de datos?

O emprego de diferentes formatos obedece a que os mesmos datos poden distribuírse para ser reutilizados desde programas e ferramentas diversas, cada unha máis habitual ou apropiada segundo o tipo de axente reutilizador ou destinatario da información.

Quen é responsable ante prexuízos derivados do uso dos datos ofrecidos?

O Goberno da Xunta de Galicia e as súas entidades públicas non serán en ningún caso responsables de calquera prexuízo producido derivado da reutilización dos datos publicados, xa sexa por falta de actualización, inexactitude ou omisión nos mesmos, mala interpretación etc. Existen medios de contacto a disposición de calquera persoa ou axente reutilizador interesado para informar de calquera problema ou incorrección detectada nos datos e no propio catálogo.

Podo facer calquera uso (reutilización) dos datos ofrecidos?

Si, sempre que se respecten as condicións de utilización establecidas. O uso pode ser tanto persoal ou non comercial como comercial.

Os datos ofrecidos atópanse actualizados?

Si, segundo a data de última actualización indicada na ficha de detalle de cada conxunto de datos. Se cre que algún conxunto de datos en concreto non se atopa debidamente actualizado, por favor fáganolo saber.

Os datos ofrecidos son todos os dispoñibles e en todos os formatos?

Si, son os mesmos que desde as diversas entidades da Xunta de Galicia se ofrecen actualmente mediante os seus propios medios electrónicos (portais e servizos web propios etc.). Se detecta que algún conxunto de datos ou formato ofrecido por algunha das devanditas entidades públicas non foi aínda catalogado no portal de Datos Abertos, por favor fáganolo saber.

Que é open data?

Os datos abertos son datos aos que calquera pode acceder, ademais de poder utilizalos e compartilos.