Rede de detección de raios
Descarga de datos
RSS
Acceso ao servizo en formato RSS
Acceso ao servizo en formato JSON
Descrición

Servizos RSS e JSON que permite a consulta de datos da rede de detección de raios. O servizo admite como parámetro un intervalo de datas e devolve o número, tipo e posición dos raios detectados nese período

Parámetros que acepta o RSS

A este RSS pódenselle pasar os parámetros que se indican a continuación:

Para a data hai dúas posibilidades:

  • 1. podemos especificar una data concreta: o parámetro é data e debe ir seguido dunha data en formato dd/mm/aaaa
  • 2. podemos especificar un rango de datas: os parámetros son dataIni e dataFin e deben ir seguidos dunha data en formato dd/mm/aaaa, onde dataFin debe ser maior que dataIni e como moito amosaranse 7 días.

Para o idioma : o parámetro é request_locale e pode ter os seguintes valores:

  • request_locale=es: para o castelán.
  • request_locale=gl: para o galego.

Se non se lle pasa ningún parámetro, mostrarase a información para o día actual.

Parámetros que acepta o JSON

Por defecto (sen parámetros) o servizo JSON devolve a información para o día actual. Para consultar a información para un día anterior ao de hoxe debe pasar na propia url un parámetro denominado “data”. Este parámetro ten que levar a data que desexe consultar no formato “dd/mm/aaaa”.

Por exemplo, se quere consultar a información de raios para o día 27 de outubro do 2015 a url de consulta será: http://servizos.meteogalicia.gal/rss/observacion/franxasHorariasRaios.action?data=27/10/2015

Información xeral
Achéganos a túa opinión

Introduza os caracteres que aparecen a continuación: